Z A J Ę C I A   P O Z A L E K C Y J N E

 

Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój uczniom poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 są to:

1. Zajęcia sportowe i korekcyjne w ramach programu zdrowotnego  - prowadzą  G. Bober, K. Kąsek.

2. Zajęcia szkolnego koła CARITAS – opiekun D. Partyka, ks. A. Tokarz.

3. Zajęcia koła Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  – kurs na kartę rowerową dla klas IV  – prowadzi G. Rosa.

4. Samorząd Uczniowski – opiekun K. Kąsek, J. Stanio.

5. Szkolne Koło PTTK – opiekun K. Tracz.

6. Drużyna „ ORLĄT” –  opiekun – H. Klimek (inspektor jednostki Strzeleckiej 2021 OSW „Strzelec”).

7. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów klas I-III – terapeuta pedagogiczny J. Lew.

8. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego w klasach IV-VIII.

9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.

10. Zajęcia logopedyczne – prowadzi logopeda.

11. Zajęcia rewalidacyjne – oligofrenopedagog, logopeda i pedagog w zakresie psychoprofilaktyki społecznej.

12. Zajęcia pozaszkolne w ramach współpracy z  Rzeszowskim  Domem Kultury – filia „Staroniwa” m. in. zajęcia gry na gitarze, szachy, plastyczne, taneczne i in.

 

 

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie