CEREMONIAŁ

 

§ 1

  Szkoła posiada sztandar nadany Uchwałą Nr XLI/165/2000 Rady Miasta Rzeszowa

z dnia 7 listopada 2000 r. (uroczystość odbyła się 20 listopada 2000 r.).

 

§ 2

Ceremoniał szkolny stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną oraz harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

 

§ 3

1.    Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski — Narodu — Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny — jaką jest Szkoła i jej najbliższe środowisko. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają powagi zachowania, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji właściwych postaw jego poszanowania.

2. Sztandar jest przechowywany na terenie Szkoły w zamkniętej gablocie. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gabinecie Dyrektora.

 

§ 4

1.    Uczestnictwo  w  poczcie  sztandarowym  to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego w jego składzie winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni takiego zaszczytu.

 

    2. Skład osobowy pocztu sztandarowego:

      – chorąży — uczeń klasy VI,

      – asysta — dwie uczennice klasy VI.

     Wybrany jest też poczet rezerwowy, który uczestniczy w każdej uroczystości z udziałem    sztandaru.

3.    Kandydatury składu są przedstawione przez samorząd uczniowski i wychowawcę klasy piątej na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone. Kadencja pocztu trwa jeden rok — począwszy od rozpoczęcia roku szkolnego. Wychowawca klasy szóstej na ten czas zostaje opiekunem pocztu. Dba o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły. W uroczystościach poza murami szkoły opiekunami pocztu zostają inni nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora spośród nauczycieli szkoły zgodnie z ustalonym haromonogramem.

4.  Po skończeniu kadencji nazwiska uczniów wpisane są do kroniki szkoły.

5.  Insygnia pocztu sztandarowego stanowią:

6.    Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

     uczeń — ciemny garnitur i biała koszula, uczennice — białe bluzki i ciemne spódnice.

 

§ 5

 1. Udział sztandaru w uroczystościach na terenie Szkoły dotyczy głównie:

   – uroczystości rocznicowych — Święta Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości,

   – rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

   – pasowanie na ucznia,

   – Święta Patrona.

2.    Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych (wymienionych powyżej) oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

Sposób udekorowania sztandaru kirem:

    na sztandarze wstążkę kiru przewiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej.

 

§ 6

Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45 0 do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych ludzi, podnosząc sztandar do pionu.

W trakcie Mszy Św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”.

Pochylenie sztandaru pod kątem 45 o do przodu w pozycji „Baczność” następuje w kościele podczas każdego podniesienia Hostii.

Pochylenie sztandaru następuje również w innych, ważnych okolicznościach:

a)    podczas hymnu narodowego,

     b) podnoszenia flagi na maszt,

     c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci,

     d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje.

 

§ 7

Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości

a)    wejście dyrektora szkoły i zaproszonych gości na salę na początku uroczystości, gdzie zgromadzona jest młodzież powinno być zapowiedziane przez prowadzącego, powinno to spowodować przyjęcie przez młodzież postawy zasadniczej,

     b) wprowadzenie sztandaru następuje po podaniu komendy przez osobę prowadzącą uroczystość.

„Baczność”

Poczet sztandarowy wprowadzić” — uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości.

Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść w rzędzie, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje  miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu.

Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę:

Do hymnu państwowego”– odśpiewany zostaje hymn państwowy (zgodnie z istniejącym prawem jest to „Mazurek Dąbrowskiego”). W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°. Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje następną komendę: „Do hymnu szkoły.”

Hymn winien być śpiewany przez wszystkich zgromadzonych podczas uroczystości państwowych i szkolnych.

Podczas wykonywania hymnu państwowego i szkolnego obowiązuje postawa zasadnicza, zachowanie powagi i spokoju oraz zdjęcie nakrycia głowy /mężczyźni/.

Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę:

Po hymnie” — uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

Hymn państwowy wykonywany jest przed hymnem szkoły w czasie uroczystości państwowych, rocznic świąt narodowych. W innych przypadkach powinien być wykonywany hymn szkoły.

Na zakończenie uroczystości prowadzący podaje komendę:

Poczet sztandarowy wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

 

 

§ 8

Sposób zachowania pocztu sztandarowego

W trakcie przebiegu uroczystości z udziałem sztandaru ustala się następujące chwyty sztandaru:

    postawa „zasadnicza” — sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta, drzewce przytrzymywane prawą ręką powyżej pasa, łokieć prawej ręki lekko przyciśnięty do ciała, lewa ręka jak w postawie zasadniczej,

    postawa „spocznij” — sztandar trzymany przy prawej nodze jak w postawie „zasadniczej”, chorąży i asysta w postawie spocznij,

    postawa „na ramię” — chorąży kładzie drzewce prawą ręką (pomaga lewą), na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45 0 , płat sztandaru musi być oddalony od barku na szerokość dłoni,

    postawa „prezentuj” — z postawy zasadniczej chorąży podnosi prawą ręką sztandar do położenia przy prawym ramieniu (dłoń prawej ręki wysokości barku), następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru do położenia pionowego przy prawym ramieniu. Lewa dłoń chwyta drzewce poniżej prawego barku.

 

 

Zatwierdzony przez RP w dniu 13 września 2007 r.

 
 

 

aktualności  |  organy szkoły  |  uczniowie  |  opieka w szkole  |  historia  |  dokumenty  |  galeria

© Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Rzeszowie